מנטל - שירותי סיעוד בע"מ 
מנטל - שירותי סיעוד בע"מ

     

מנטל שירותי סיעוד בע"מ - שאלות ותשובות

 1. איך אוכל לוודא שהאיש הדופק בדלת והמציג את עצמו כמי שבא בעקבות התביעה לסיעוד שהגשתי, הוא אכן זה?

 2. אני זקוק לעזרה סיעודית מיידית. מה לעשות?

 3. אני לא מרוצה מהשירותים או מהמטפלת מה עושים?

 4. אני לא מרוצה מהשירותים, אך אני חושש שאם אתלונן יהיה יותר גרוע. מה עושים?

 5. אני מעסיק עובד זר. האם אוכל לקבל גמלה בכסף?

 6. אני מעסיק עובד זר. מהן זכויותיו?

 7. האם אוכל לקבל שירותים מכל חברה שאבחר בה?

 8. הגשתי תביעה לגמלת סיעוד, מתי אקבל את שירותי הסיעוד?

 9. המטפלת מבקשת כסף עבור שירותי הסיעוד הניתנים לי כחוק. מה עושים?

 10. המטפלת מבקשת ממני לחתום על שעות שבהן לא עבדה

 11. המטפלת שלי מקבלת רק חלק מהתשלום, שמשלם המוסד לביטוח לאומי לנותני השירותים. איפה שאר הכסף?

 12. מדוע אי אפשר לקבל גמלת סיעוד בכסף?

 13. מדוע אי אפשר לקבל גמלה כשגרים בבית אבות, גם כשמשלמים עבור השהייה בו?

 14. מדוע אני לא יכול לקבל עזרה בניקיון יסודי בבית?

 15. מדוע דוחים תביעה של אדם, למרות שהוא מאד חולה ומוגבל?

 16. מדוע הבת שלי, הכלה או קרובים אחרים אינם רשאים לטפל בי תמורת תשלום?

 17. מדוע נקבעה לי זכאות זמנית לגמלת סיעוד?

 18. מהו התהליך לקבלת רישיון לעובד זר?

 19. מי הם האנשים שיבואו לביתי לאחר שאגיש תביעה לגמלת סיעוד?

 20. האם נכון שכאשר קשיש שמקבל גמלת סיעוד מאושפז, ויש לו עובד זר, הקשיש אינו זכאי לתשלום בתקופה זאת עבור העובד הזר?

 

1. איך אוכל לוודא שהאיש הדופק בדלת והמציג את עצמו כמי שבא בעקבות התביעה לסיעוד שהגשתי, הוא אכן זה?

תשובה: בדרך כלל הביקור יתואם אתך מראש בטלפון. כשיופיע המבקר, דרוש ממנו להציג בפניך מסמך המזהה אותו ככזה. את/ה רשאי תמיד להתקשר בטלפון למחלקת הסיעוד, בסניף הקרוב למקום מגוריך, כדי לוודא את זהותו.

למעלה

2. אני זקוק לעזרה סיעודית מיידית. מה לעשות?

תשובה: תוכל להתייעץ עם עובד/ת סוציאלית המטפל/ת בקשישים בשירותי הרווחה המקומיים או במרפאת קופ"ח או ביחידת הסיעוד בסניפי הביטוח הלאומי, מהם תוכל לקבל רשימה של נותני שירותים שונים העובדים באזור מגורייך (ומספרי הטלפון שלהם) ואליהם תוכל לפנות. אם לאחר שיסתיים הטיפול בתביעתך (טיפול האורך מספר שבועות) תימצא זכאי לגמלה, תוכל להמשיך ולקבל שירותים מאותו גורם נותן השירות שבחרת בו. הזכאות לגמלת הסיעוד מתחילה ב-1 בחודש הראשון שלאחר החודש בו מוגשת התביעה.

למעלה

3. אני לא מרוצה מהשירותים או מהמטפלת מה עושים?

תשובה: אם אינך שבע רצון מהמטפלת - פנה לארגון המעסיק אותה, אם הבעיה לא נפתרה, תתקשר לאיש קשר מטעם המוסד לביטוח לאומי או לעובדת סוציאלית או אחות, שפרטיהם יופיעו במכתב שקיבלת מהביטוח הלאומי. אם אין לך את המכתב, פנה ליחידת הסיעוד במוסד לביטוח לאומי.

למעלה

4. אני לא מרוצה מהשירותים, אך אני חושש שאם אתלונן יהיה יותר גרוע. מה עושים?

תשובה: אל תחשוש. כמעט תמיד יימצא פתרון לבעייתך. אנשי המקצוע: עובדת סוציאלית, אחות ופקיד התביעות האחראים לביצוע החוק יטפלו בתלונותיך. חשוב להם שתקבל את השירותים ושתהיה שבע רצון מהם.

למעלה

5. אני מעסיק עובד זר. האם אוכל לקבל גמלה בכסף?

תשובה: גמלת סיעוד היא גמלת שירותים, ואינה משולמת בכסף לזכאי או למשפחתו, אך מתוך התחשבות באנשים המטופלים על ידי עובדים פרטיים, זרים או אחרים, שנבחרו על ידי המשפחה, נקבע הסדר עם ארגונים וחברות המספקות שירותים לזקנים, כי במקרים כאלה יופנו המטפלים הפרטיים לארגון נותן שירות, ואלה יעסיקו את המטפל הפרטי כעובד מטעמם. המוסד לביטוח לאומי ישלם לארגון עבור שעות הטיפול, והארגון יעביר את הכסף למטפל.

למעלה

6. אני מעסיק עובד זר. מהן זכויותיו?

תשובה: מידע מפורט על חוקי העבודה ניתן לקבל ממשרד התעשייה, המסחר והתעסוקה. ארגונים המספקים שירותי סיעוד חייבים לשלם למטפלים שכר שאינו נמוך משכר המינימום במשק, ולהבטיח את הזכויות הסוציאליות של כל עובד (ביטוח לאומי, חופשה, מחלה, פיצויים). להלן מספר ראשי פרקים בחוק זכויות עובדים זרים 1991:

 • המעביד התקשר עם העובד הזר בחוזה עבודה בכתב, בשפה שהעובד הזר מבין, ומסר לעובד הזר העתק ממנו.

 • המעביד הסדיר, על חשבונו, לעובד הזר למשך כל תקופת עבודתו אצלו, ביטוח רפואי שיכלול סל שירותים שקבע שר הבריאות לענין זה בצו.

 • המעביד העמיד, על חשבונו, לשימוש העובד הזר, מגורים הולמים למשך כל תקופת עבודתו אצלו ועד מועד שלא יפחת משבעה ימים לאחר סיומה.

 • המעביד רשאי לנכות משכרו של העובד הזר סכום להחזר הוצאות שהוציא או שהתחייב בהן בפועל, למגורים כאמור, בשיעור שלא יעלה על השיעור שקבע השר, בין דרך כלל ובין לסוגי עובדים זרים.

 • חובת המעביד לנהל רישום של שעות העבודה של עובד זר וימי היעדרותו, בשפה שהעובד הזר מבין ובשפה העברית וכן חובת המעביד לקבל אישור בכתב מהעובד הזר על נכונות הרישום כאמור ולמסור העתק ממנו לעובד הזר ולאדם אחר שעליו יורה הממונה, הכל לפי כללים ותנאים שיקבע השר, באישור הוועדה, ובלבד שהוראות לפי פסקת משנה זו לא יגרעו מזכויותיו של העובד הזר לפי כל דין.

 • שולם שכר עבודה או מקצתו באמצעות הממונה, יעביר הממונה לעובד את סכום שכר העבודה שגבה, בניכוי דמי ביטוח וכל סכום שחובה או שניתן לנכותו לפי כל דין או לפי תנאי העבודה או שהעובד הסכים לניכויו בכתב; כן יעביר הממונה לעובד, בניכוי כאמור, את הסכומים המגיעים לו בשל הזכויות הסוציאליות מכוח התשלומים הסוציאליים שגבה, למעט אלה הנובעות מתשלום סוציאלי שהועבר לגוף אחר על פי הוראות פרק זה.

 • לא יפגע מעביד בשכרו של עובד זר, בקידומו בעבודה או בתנאי עבודתו, ולא יפטרו מהעבודה מחמת תלונה או תביעה שהגיש העובד הזר בתום לב על הפרת הוראה מהוראות חוק זה או על אי קיום חובה מחובותיו של המעביד כלפי העובד, או מחמת שמסר מידע בענין כאמור, או מחמת שסייע בתום לב לעובד אחר בקשר לתלונה או לתביעה כאמור.

למעלה

7. האם אוכל לקבל שירותים מכל חברה שאבחר בה?

תשובה: אתה יכול לבחור לקבל שירותים מכל חברה הנמצאת ברשימה המצורפת להודעה על זכאותך לגמלת סיעוד. לכל חברה כזאת יש אישור לספק שירותים על פי חוק ביטוח סיעוד באזור מגוריך. אם קיבלת באופן פרטי שירותים מחברה מסוימת, ואתה מרוצה מהם, או שאתה מעדיף חברה מסוימת, אנא הודע על כך לעובדת הסוציאלית.

למעלה

8. הגשתי תביעה לגמלת סיעוד, מתי אקבל את שירותי הסיעוד?

תשובה: על פי החוק, על הביטוח הלאומי להתחיל לספק את השירותים לכל המאוחר 60 יום מ-1 בחודש הראשון שלאחר הגשת התביעה. בדרך כלל, הביטוח הלאומי מתחיל לספק את השירותים כחודש ימים מיום הגשת התביעה, למי שנמצא זכאי לגמלה. בתוך שבועיים מיום הגשת התביעה  יגיע אליך מעריך מקצועי כדי לבדוק אותך בדיקה תפקודית. אם תרשום את כל הפרטים בתביעה במלואם ותמציא את כל המסמכים במלואם, זמן הטיפול בתביעה יתקצר ותוכל לקבל את השירותים מהר יותר.

למעלה

9. המטפלת מבקשת כסף עבור שירותי הסיעוד הניתנים לי כחוק. מה עושים?

תשובה: השירותים שאתה מקבל הם שירותים המגיעים לך בלי תשלום, מכוח הזכויות שצברת במוסד לביטוח לאומי. המטפלת מקבלת תשלום מהחברה המעסיקה אותה. חברה זו היא האחראית על מתן השירותים בעבורך. לידיעתך - שכר עבודתה של המטפלת כולל, נוסף על השכר הבסיסי, גם זכויות סוציאליות וגם תשלום עבור נסיעות. אם המטפלת מבקשת ממך כסף, הודע לחברה המעסיקה אותה.

למעלה

10. המטפלת מבקשת ממני לחתום על שעות שבהן לא עבדה

תשובה: שעות הטיפול שנקבעו בעבורך חייבות להינתן לך במלואן. על המטפלת לרשום ביומן באלו שעות בדיוק טיפלה בך ביום שנקבע, וחתימתך מאשרת כי אכן כך היה. אם המטפלת לא עבדה את מלוא השעות, או אם לא הופיעה לעבודה, אל תחתום במקום המתאים ביומן הנוכחות על השעות, שבהן  לא מילאה את חובתה. אם המטפלת ממשיכה לבקש ממך לחתום על שעות שלא עבדה בהן, פנה לעובד שנקבע לך כמלווה המקצועי. שמו של העובד ומספר הטלפון שלו  רשום במכתב שקיבלת מהביטוח הלאומי.

למעלה

המשך לשאלות ותשובות 11-20

לקבלת פרטים נוספים התקשרו אלינו בטלפון 1-700-700-455 או הקליקו כאן להשארת פרטי התקשרות ואנו נחזור אליכם עד 24 שעות מפנייתכם.

 
 
דף הבית | מי אנחנו | תחומי התמחות | תיאור התהליך | עובדים זרים פנויים | חוק הסיעוד | שאלות ותשובות | לקוחות מספרים | מבצעים | טפסים | קישורים | טופס יצירת קשר | English
 
כל הזכויות שמורות לחברת מנטל בע"מ 1995 ©
 

בניית אתרים  click-it.co.il קידום אתרים